Werkboek LOP Tynaarlo, Werkplan 2010-2013
Al enige tijd geleden verscheen het Werkboek LOP Tynaarlo. Hierin staat de uitwerking van het Landschapsontwikkelingsplan vertaald naar projecten, planning en kosten voor de komende jaren.

Het is een concreet werkplan dat door ons goed te volgen is. Inmiddels zijn al verschillende projecten gestart.

Het is inmiddels ook zichtbaar dat het landschapsontwikkelingsplan betrokken wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals recentelijk in het Bestemmingsplan FloraHolland.

Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan
Op 8 december 2009 is de Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo door de Gemeenteraad vastgesteld. Een pak van ons hart!

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het Werkplan waarin de projecten en de uitvoering daarvan voor de komende jaren worden opgenomen. In de begroting 2010 is voor de uitvoering al een budget opgenomen, eveneens voor de volgende 2 jaren. Er zijn al wel projecten gepland, ook met landschapsbeheer Drenthe. De Provincie is ook geïnteresseerd en het ziet er naar uit dat ook van die kant subsidies zullen komen.

POP Groen zal de ontwikkelingen Structuurvisie LOP nauwlettend volgen. De Structuurvisie LOP is de basis voor de vraag hoe gaat de Gemeente om met natuur en landschap in de Gemeente Tynaarlo.

Groenstructuurplan (concept)
Het doel van het Groenstructuurplan is de verwevenheid van bewoond gebied en landschap vast te stellen, het benoemen en verbinden van de groene structuren in de kernen, het benoemen en waarderen van (groene) cultuurhistorische elementen en het bereiken van variatie in opbouw en sortiment van het groen.

Het groen wordt onderverdeeld in verschillende structuren en er wordt een groenstructuurkaart opgesteld.

In samenwerking met de afdeling Communicatie worden de inwoners van de Gemeente benaderd over de participatie in het traject.

POP Groen volgt de ontwikkelingen en neemt actie zodra nodig.

Dit plan heet inmiddels het Groene Dorpenplan.

Groene Dorpenplan
Bij de ontwikkeling van dit plan worden de bewoners van de diverse dorpen betrokken. De Gemeente had een hele aardige invulling voor participatie bedacht. In een bijeenkomst in de maanden juni en juli voor de diverse dorpen werden de bewoners aan het werk gezet met het benoemen van vijf categorieën groen t.w. cultuurhistorisch en landschapsgroen, begeleidingsgroen, centrumgroen/accentgroen en begraafplaatsen, wijkgroen en buurtgroen. De bewoners werd gevraagd dit aan te geven op de kaart van het dorp c.q. de dorpen. Deze ‘analyse' wordt in de visievorming van het Groene Dorpenplan verder uitgewerkt.

Het Groene Dorpenplan is inmiddels gereed.

‘In dit plan is het huidige groen omschreven en beoordeeld. Niet op technische kwaliteit maar op beeld en functie. Hierdoor is een document ontstaan waarmee in de komende jaren op een heldere en eenduidige wijze over het groen gecommuniceerd kan worden', aldus de Gemeente Tynaarlo.

De aanpak om met de bewoners tot een inventarisatie te komen heeft zijn' vruchten afgeworpen'.

Het Groene Dorpenplan is qua structuur goed opgebouwd en het uitwerken per kern in uitvoeringsmaatregelen geeft duidelijkheid over de aanpak. Qua inhoud kunnen wij ons er in vinden.

Bomenplan: Monumentale Bomeninventarisatie
De Gemeente Tynaarlo heeft een Bomenplan, waaraan acht modules ‘hangen'. O.a. een Basismodule, een module ‘Monumentale Bomen', module Bomenstructuur, module Bomenbeheerplan e.a.

In mei 2009 is de inventarisatie van de Monumentale Bomen in de Gemeente ter hand genomen met een ééndagscursus voor vrijwilligers die gaan inventariseren. POP Groen (Anneke van Rhijn) is met een groep van vier vrijwilligers in juli en augustus 2009 op de fiets op stap gegaan, uitgerust met de bomentas waarin naslagwerken, kaarten, hoogtemeter, prikstok, hamer, fototoestel en nog wat andere apparatuur. In juli en augustus zijn er elke week 2 dagdelen aanbesteed; Het was hard werken om ons toebedeelde ‘rayon' binnen de planning klaar te krijgen. Alle geïnventariseerde gegevens zijn in een database opgenomen, van waaruit de Gemeente verder werkt om tot een lijst Monumentale Bomen te komen. Deze bomen krijgen een speciale status.

De Brink Zuidlaren
Er ligt een fraai plan voor de aanpak van De Brink Zuidlaren. Helaas hebben omwonenden na een traject waarin een ieder kon zeggen wat hij/zij er van vindt, (plotseling) andere gedachten. Het woord is nu weer aan de wethouder.

Centrumplan Zuidlaren
In het Centrumplan Zuidlaren is opgenomen het plan voor renovatie van De Brink. Het Centrumplan heeft vele stadia doorlopen, heeft heel veel commotie veroorzaakt en uiteindelijk is het plan door de Gemeenteraad op 26 april 2011 weggestemd. Een treurige zaak, te meer omdat Zuidlaren zichzelf door alle acties die zijn genomen op achterstand zet.

 

 
    sitemap
naar boven