Doelstelling
Stichting POP Groen, hierna te noemen POP Groen, richt zich op het behouden van het Drentse landschap en de culturele waarden daarvan. De inspanningen worden vooral gericht op ‘het groen' in brede zin in de eigen landschappelijke omgeving gericht, met name op het grondgebied van de Gemeente Tynaarlo. Ook in de Gemeente Tynaarlo rukt de verstedelijking op met nieuwe woonwijken en komt het behoud van het landschap meer onder druk te staan. De landbouw die deel uitmaakt van dit landschap dreigt grotendeels te verdwijnen. Dit laatste vraagstuk beperkt zich overigens niet tot de Gemeente Tynaarlo, maar is ook landelijk gezien onderwerp van gesprek.

De landschappelijke inpassing van bedrijven, bedrijventerreinen en woonlocaties rekenen wij ook tot ons aandachtsgebied.

Wij willen dat bewust(er) met het landschap en de culturele waarden wordt omgegaan. Het landschap en het groen behoren bij het opstellen van plannen primair deel uit te maken van de besluitvorming, waarbij de mogelijkheden voor uitvoering zijn getoetst. Compensatie en/of verbetering van natuur en landschap moeten hiervan ook deel uitmaken.
In 2009 kwam een landschapsontwikkelingsplan (LOP) gereed dat als Structuurvisie het uitgangspunt is voor het beleid en de uitvoering in de Gemeente Tynaarlo. Plannen worden hieraan getoetst.

POP Groen geeft tegenwicht door plannen van de Gemeente Tynaarlo op de voet te volgen en van opbouwende kritische reacties te voorzien. Ook door contacten met Wethouders en Leden van de Gemeenteraad wil POP Groen (anticiperend) een bijdrage leveren aan de gemeentelijke planvorming. Door op uitnodiging van de Gemeente Tynaarlo deel te nemen aan klankbord- en werkgroepen zijn wij bij de planvorming in een vroeg stadium betrokken.

De Provincie Drenthe in casu de Gedeputeerden worden, indien relevant, schriftelijk en/of mondeling bij de activiteiten van POP Groen betrokken.

Wij zijn politiek onafhankelijk en hebben geen commerciële banden en/of belangen.

 
    sitemap
naar boven