Groepenbijeenkomst Natuur en Milieufederatie Drenthe op 8 december 2010

Op de agenda stond de concept Beleidsvisie NMF Drenthe voor de komende 5 jaar. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor de groepen die bij de NMFD zijn aangesloten en inbreng hebben in dit soort belangrijke onderwerpen. Het gaat per slot om de toekomst van ‘onze NMF'.
Het was een prima bijeenkomst waarin heel veel nuttige opmerkingen over inhoud en tekst werden gemaakt. Alle informatie is meegenomen teneinde tot een definitieve Beleidsvisie te komen. Het Bestuur van de NMFD heeft uiteraard ook nog een stem in het geheel.

Collegeprogramma 2010 – 2014 Gemeente Tynaarlo
In april 2010 verscheen Tynaarlo op Koers het Collegeprogramma 2010-2014. Tot ons genoegen constateren wij dat ‘de groene lijn' ondanks de toch moeilijke financiële situatie overeind, is gebleven. In het akkoord op hoofdlijnen vinden we ook Uitvoering van klimaatbeleid en aandacht voor landschapsontwikkeling. Nu hoeft ‘aandacht voor' niet te betekenen dat het ook werkelijk tot uitvoering komt, want om uitvoering daar gaat het uiteindelijk om. Het College geeft aan dat Tynaarlo voor een krachtige gemeente staat waar het goed toeven is. Met ‘aandacht voor de duurzame ontwikkeling van landschap en economie'. Dit alles tegen een helder afgewogen financieel kader. Zo worden kansen gecreëerd voor de toekomst. Aldus het College.

Een greep uit Tynaarlo op koers die van belang is voor de activiteiten van POP Groen.

Economische Ontwikkeling: Ten aanzien van Vriezerbrug Zuid zullen mogelijkheden onderzocht worden om hier een themapark voor energieontwikkeling te realiseren. Deze energiewinning zal aangewend worden voor Vries Nieuwe Stukken inclusief het zwembad, de MFA en het bedrijventerrein, maar wellicht kan deze energiewinning ook breder worden ingezet.
(Het vorige College had de bestemming van Vriezerbrug Zuid opgeschort tot 2010.)

Om de dynamiek van het platteland te behouden komen er meer mogelijkheden om boerenbedrijven een andere bestemming te geven (wonen en / of bedrijven) zonder dat dit belemmeringen oplevert voor bestaande aangrenzende agrarische bedrijven

Duurzame ontwikkeling: De afgelopen periode is er veel natuurontwikkeling gerealiseerd. In de komende periode zetten we in op het versterken van de landschapstructuren (uitvoeren Landschap Ontwikkelings Plan) en het verhogen van de kwaliteit door de biodiversiteit. Ook Tynaarlo streeft naar het behoud en het versterken van de biodiversiteit.

Adviesraad Platteland en Kleine kernen
De Gemeente Tynaarlo heeft een Adviesraad Platteland en Kleine kernen ingesteld. De Adviesraad gaat het College van B & W adviseren over het beleid voor platteland en de kleine (dorps)kernen.

De Adviesraad bestaat uit 12 leden. De Nota van Uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Buitengebied is het eerste stuk waarover advies moet worden uitgebracht.

Samen voor een mooi en duurzaam Drenthe
Nieuwe naam en beeldmerk voor de Milieufederatie Drenthe

De Natuur en Milieufederatie Drenthe, zo luidt de nieuwe naam die de Milieufederatie Drenthe vanaf 11 maart 2010 voert. Tegelijk met deze nieuwe naam wordt ook het nieuwe beeldmerk gepresenteerd. G ekozen is voor een abstract en krachtig beeldmerk dat de veelkleurigheid van het werk van de NMF combineert met bescherming, beweging en de karakteristieke kleur van Drenthe.

Kijk voor meer informatie op de website NMF onder Links.

Drieluik
De gemeente Tynaarlo had op 18 februari 2010 een Drieluik georganiseerd in de Dorpskerk in Vries ter gelegenheid van het verschijnen van de Erfgoed Atlas van Tynaarlo , de Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan en de nieuwe Kunst- en Cultuurnota van Tynaarlo. Drie documenten waar de gemeente trots op kan zijn.
De Dorpskerk zat vol mensen die op deze terreinen betrokken zijn in de gemeente Tynaarlo.

De heer Michiel Gerding, provinciaal historicus van Drenthe en verbonden aan het Drents Plateau was gastspreker over de atlas. De Erfgoedatlas kwam onder zijn leiding tot stand. Vervolgens werd een exemplaar uitgereikt aan de leden van de begeleidingsgroep, waaronder Anneke van Rhijn (voorzitter Pop Groen). Zie ook onder Activiteiten/Diversen.

Na een muzikaal intermezzo door Lianne Abeln, bekend streektaal-zangeres werd de Kunst- en Cultuurnota Tynaarlo door Wethouder Assies gepresenteerd.

Frank Westerman, schrijver van De Graanrepubliek en Ararat hield een voordracht in de vorm van een buitengewone fraaie column op ‘Drenthe'.
Daarna werd de Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan door Wethouder Assies aangeboden aan Anneke van Rhijn als lid van de Klankbordgroep die het een eer vond om ‘het LOP' in ontvangst te nemen. Het beleid om in de Klankbordgroep de locale kennis van natuur en landschap te bundelen en in te brengen in de ontwikkeling van ‘het LOP' heeft heel goed gewerkt. Het resultaat mag er zijn: een Landschapsontwikkelingsplan waar de gemeente en inwoners met recht trots op kan zijn.

Ooievaarsnest op Bosch & Vaart
Ter gelegenheid van het eerste lustrum, eind 2009 bestond POP Groen 5 jaar, spannen wij ons in om op Landgoed Bosch & Vaart in Vries een ooievaarsnest te realiseren, hetgeen de landschappelijke kwaliteit van dit gebied bevordert. De Gemeente heeft aangegeven hieraan medewerking te willen verlenen.

Landgoed Bosch & Vaart is de laatste jaren uitgegroeid tot een landgoed waar de gemeente Tynaarlo met recht trots op kan zijn. Op een landgoed behoort o.i. ook een ooievaarsnest. De voorwaarden voor het gedijen van ooievaars op Bosch & Vaart zijn in de directe omgeving aanwezig.

Inmiddels hebben wij van een aantal sponsors al een toezegging ontvangen voor een bijdrage in de kosten. De sponsors zijn o.a. het Jennie Vrieling Fonds, particulieren en instellingen. Ook u kunt tot de sponsors behoren. Met een bijdrage van € 50 of meer kunt u rekenen op een uitnodiging voor ‘de onthulling' en vermelding van uw naam (als u dat wilt) op de naamplaat van alle sponsors die het ooievaarsnest mogelijk hebben gemaakt.

Landgoed Bosch & Vaart heeft de afgelopen 5 jaar door de inspanningen van de eigenaren de allure van een landgoed gekregen. Het aangelegde park is openbaar toegankelijk en er wordt veel gedaan aan het verfraaien van het bomen- en plantenbestand. Sinds een paar jaren heeft Bosch & Vaart een bijenstal met een aantal bijenvolken. Ook de vogels hebben een plaats door ruime nestmogelijkheden o.a. mede mogelijk gemaakt door IVN afdeling Vries die met kinderen van de Basisschool Vries zorgde voor een 40-tal nestkasten.
Bosch & Vaart is educatief ook zeer interessant. Er valt veel te leren over de natuur, planten, bomen, bijen en vogels en de relatie tot elkaar. Regelmatig komen er belangstellenden, ook in groepsverband, om flora en fauna o.a. zeldzame orchideeën en de (beschermde) groene kikker, waar te nemen.
Een ooievaarsnest met, naar wij hopen een spoedige bewoning, past in dit geheel. Het is bovendien een aanwinst in het licht van natuureducatie en de ontwikkeling van de landschappelijke kwaliteit in dit gebied.

Mocht u vragen hebben, dan horen wij die graag per e-mail secretariaat@popgroen.nl of per telefoon 0592 580033.
Uw bijdrage ontvangen wij graag op bankrekeningnummer 101448228 t.n.v. POP Groen, De Punt. Graag uw naam en adres vermelden, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Het was een weg met obstakels, maar alle zijn overwonnen en op 6 januari 2011 wordt een ooievaarsnest op Landgoed Bosch & Vaart geplaatst. Het is een soberder nest dan het plaatje op deze website, maar het is een mooi duurzaam nest dat goed in de landelijke omgeving past. En nu maar hopen dat een echtpaar ooievaar het nest aantrekkelijk vindt.

Het ooievaarsnest zal nog officieel worden ‘onthuld'. Sponsoren e.a. zullen te zijner tijd hiervoor worden uitgenodigd.

Ondanks de vorst werd op 6 januari 2011 het ooievaarsnest op Landgoed Bosch & Vaart geplaatst. Op vrijdag 25 februari 2011 werd het nest officieel ‘onthuld' en overgedragen aan de eigenaren van Bosch & Vaart, Pieter en Greet Battjes. Voor deze feestelijke bijeenkomst in de Oranjerie van Bosch & Vaart waren o.a. alle sponsoren uitgenodigd.

De namen van particulieren en instanties die het ooievaarsnest mogelijk hebben gemaakt w.o. het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Tynaarlo, zijn vermeld op een plaquette bij het ooievaarsnest.

En nu maar hopen dat er binnenkort een echtpaar ooievaar op het nest neerstrijkt. Het nest is vanaf de Groningerstraat in Vries/De Punt te zien.

Al vrij snel na de officiële overdracht van het ooievaarsnest aan de eigenaren van Bosch & Vaart was er een echtpaar ooievaar op het nest. Zij waren druk bezig het nest verder in te richten. Na enige weken kwam er een tweede echtpaar dat ging vechten om het nest. De rust was daarna duidelijk verstoord. Helaas kwam er een tweede gevecht om het nest en al enige tijd is het ooievaarsnest niet meer ‘bewoond'. Het echtpaar ooievaar heeft het na twee aanvallen niet meer aangedurfd. Wij hopen dat de ooievaars niet zijn afgeschrikt en het volgende jaar het nest weer in gebruik nemen.

Cultuurhistorische Atlas van Tynaarlo
Drents Plateau heeft van de Gemeente Tynaarlo de opdracht gekregen een Cultuurhistorische Atlas van de Gemeente Tynaarlo uit te brengen. Een proeve van deze Atlas werd gepresenteerd op de Open Monumentendag op 12 september 2009. In deze Atlas wordt de cultuurhistorische geschiedenis van de Gemeente Tynaarlo verwoord, ondersteund met kaarten en foto's. Op 18 februari 2010 werd de papieren versie gepresenteerd. Een prachtig boek met mooie kaarten, foto's en natuurlijk veel informatie. Na verschijnen is de papieren editie van de Atlas te koop. Er verschijnt ook een digitale versie die via de gemeentewebsite beschikbaar komt. Deze versie wordt actueel bijgehouden.

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Jennie Vrieling Fonds waarvan de belangen behartigd worden door het Prins Bernhard Cultuurfonds maakt het mede mogelijk dat op Landgoed Bosch & Vaart een ooievaarsnest wordt geplaatst.
De reikwijdte van het Jennie Vrieling Fonds betrof alleen de voormalige gemeente Vries. Inmiddels is dit uitgebreid tot de hele gemeente Tynaarlo.

 
    sitemap
naar boven