Bestemmingsplan FloraHolland
FloraHolland (ook bekend als ‘bloemenveiling Eelde') ligt op het bedrijventerrein De Punt in Eelde. Voor een effectieve bedrijfsvoering heeft de bloemenveiling een uitbreiding nodig ten noorden van het bedrijfsgebouw.

Het bestemmingsplan FloraHolland is ter inzage gelegd en wij hebben een zienswijze ingediend op de landschappelijke inpassing en de in het bestemmingsplan grootschalige evenementen w.o. concerten. Denk aan het aantal dB dat een grootschalig rock- of popconcert produceert.

Samengevat:

Ten aanzien van de landschappelijke inpassing zegt de Gemeente in haar Nota van beantwoording dat ‘een eventuele landschappelijke inpassing bij dit plan nauwelijks afdwingbaar is omdat het om een relatief kleine uitbreiding gaat'. (Dat is waar).

Het bestemmingsplan wordt aangepast op het punt van de grootschalige evenementen in die zin dat een definitie van ‘evenementen' is toegevoegd, ‘grootschalig' is geschrapt, het Gemeentelijk Evenementenbeleid hierop van toepassing is en daarmede ook het toetsingskader of een evenement wel of niet wordt toegestaan, duidelijk is.

Het blijft zaak om alert te zijn!

Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld
De Provinciale Staten hebben op 2 juni 2010 de Omgevingsvisie Drenthe vastgesteld. Na het verschijnen van de Nota van beantwoording, waarin alle ingediende zienswijzen met de reactie van de Provincie zijn gebundeld, zijn er nog een aantal wijzigingen in de Omgevingsvisie ingebracht, waar diverse partijen, die ook een zienswijze hadden ingediend niet zo gelukkig mee zijn. Op de website van de Provincie Drenthe kunt u alle documenten vinden onder Ontwerp Omgevingsvisie. Onder Links kunt u doorklikken naar de website.

Ontwerp Omgevingsvisie Provincie Drenthe
Dit ontwerp ligt tot 18 februari 2010 ter inzage. Een ieder kan voor die datum een zienswijze op het Ontwerp Omgevingsvisie bij Gedeputeerde Staten indienen.

Omgevingsvisie Provincie Drenthe.
Als positief waarderen wij de royale aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en de kernkwaliteiten die in de missie benoemd worden als ‘rust, ruimte, natuur, landschap, oorspronkelijkheid, kleinschaligheid, noaberschap, menselijke maat en veiligheid'. Dit zijn kwaliteiten voor een provincie waar het goed wonen en werken is.

Wij hebben op twee punten een zienswijze ingediend te weten het transferium bij De Punt dat als een ‘duvel uit de doos' in het Ontwerp verschijnt (hoofdstuk 5.1.2) en op de sturingstructuur (hoofdstuk 7).

Transferium
De bedoeling is dat ter hoogte van De Punt tegen het beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en de Hondsrug aan een transferium wordt beoogd, waar tram, bus, het NS-spoor, twee wegverbindingen en een waterverbinding samenkomen. Ook kunnen parkeervoorzieningen van Groningen Airport hier naartoe verplaatst worden. Eveneens zou het toeristische-recreatieve netwerk voor het Drentsche Aa gebied van het transferium gebruik kunnen maken. Wij concluderen dat dit een zeer groot transferium zal moeten worden om alle genoemde functies aan te kunnen.
Wij voorzien de kwalijke gevolgen van extra verkeersdruk, intensiever menselijk gebruik en lichtvervuiling voor natuur- en andere door de Provincie genoemde waarden. Een transferium ter hoogte van De Punt staat haaks op de in de missie genoemde kwaliteiten als ruimte, landschap, kleinschaligheid, menselijke maat. In het ergste geval is het transferium een voorbode voor verdere bebouwing van dit gebied, ‘want er is al een precedent geschapen'.

Onze zienswijze op dit punt komt er kort op neer: verwijder de eventuele bouw/opzet van een transferium ter hoogte van De Punt uit het Ontwerp Omgevingsvisie. Het lijkt ons een mooie opgave om met creatief denken tot kleinschaliger oplossingen te komen.

Sturing
Het spreekt ons zeer aan dat ‘vertrouwen' en ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Drenthe' uitgangspunt voor de Provincie is om doelen te realiseren, maar bij een ambitieniveau zoals verwoordt in het Ontwerp, werkt deze aanpak niet. De praktijk waarvan de Provincie dient uit te gaan, is weerbarstiger. Ambities zoals verwoord in het Ontwerp Omgevingsvisie zullen niet door alle gemeenten in Drenthe worden omarmd. Niet elke gemeente heeft de kernkwaliteiten die de provincie voorstaat hoog in het vaandel staan en zal toch mee moeten in de ambities, maar heeft aan de andere kant loyaliteit aan zijn eigen gemeente(beleid).
Wij voorzien dat het hoge ambitieniveau niet haalbaar is met de beoogde aanpak van vertrouwen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor Drenthe.
Het is uiteraard ook de vraag hoe hoog het belang van het realiseren van de ambities is, met andere woorden hoe gedreven is de Provincie.

De nieuwe Wro biedt vele mogelijkheden voor sturing. Wij adviseren dit punt om te draaien: beginnen met een verordening c.q. sturingskader voor ruimtelijke ontwikkeling en als de samenwerking goed loopt en duidelijk is dat met ‘de vertrouwensstructuur' ambities kunt worden realiseren, de verordening afschaffen.

Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo
De Gemeente Tynaarlo gaat de drie oude bestemmingsplannen voor het buitengebied herzien. Dit betreft de buitengebieden van Eelde, Vries en Zuidlaren. De bestemmingsplannen worden samengevoegd en geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) waarin wordt bepaald dat bestemmingsplannen die op 1 juli 2008 meer dan 5 jaar oud zijn, binnen vijf jaar moeten zijn herzien.
Nieuwe ontwikkelingen zoals het Structuurplan en de Structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan worden in de herziening meegenomen.

Globale planning:
Een Nota van Uitgangspunten wordt eerst opgesteld. Uitgangspunten zijn alles wat de gemeente van plan is te regelen in dit bestemmingsplan.
De Nota wordt voorgelegd aan een Klankbordgroep.
Nota wordt ter visie gelegd voor de zomervakantie (is het streven). Een ieder kan hierop reageren.
De Nota wordt eind van het jaar door de nieuwe gemeenteraad geaccordeerd (is het streven).
Na een grootschalige inventarisatie op basis van het gemeentearchief en observaties in het veld is de Gemeente inmiddels begonnen aan de Nota van Uitgangspunten.

In 2011 wordt op basis van de geaccordeerde Nota van Uitgangspunten het bestemmingsplan opgesteld m.a.w. ‘de regels', waarna de procedure van reactie op Voorontwerp, Ontwerp en definitief bestemmingsplan in gang wordt gezet.

Wet Ruimtelijke Ordening (Wro)
In deze wet die vanaf 1 juli 2008 van toepassing is, wordt bepaald (samengevat) dat de Provincie minder te zeggen heeft over de ruimtelijke plannen van een Gemeente.
Een reden om als (groene) organisatie zeer alert te zijn op de ontwikkelingen op dit terrein.

De Natuur en Milieu Federatie Drenthe heeft een RO netwerk opgezet voor heel Drenthe. Stichting POP Groen en Natuurplatform de Drentsche Aa hebben de krachten gebundeld en gaan op ruimtelijke ordening in de Gemeente Tynaarlo samenwerken.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan het NMF RO Netwerk, dan kunt u dat melden op secretariaat@popgroen.nl

Op 9 februari 2010 zijn de deelnemers aan dit RO Netwerk bij elkaar gekomen met als hoofdonderwerp het bespreken van het toekomstige Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo.
Na een rondje (hernieuwd) kennismaken hebben Niek de Knegt en Frank Hart van de NMF in kort tijdsbestek helderheid gegeven over belangrijke aspecten in de procedure. Vervolgens is in groepjes geïnventariseerd welke onderwerpen op het terrein van natuur, landschap, milieu en landbouw wij in het nieuwe bestemmingsplan terug zouden willen zien.
Het was een nuttige en plezierige avond, waarin af en toe stevig werd gediscussieerd. Bekeken wordt wat de volgende stap is voor ‘invloed' op de Nota van Uitgangspunten.

Bestemmingsplan kleinere kernen
Dit betreft een actualisering van 33 plannen uit het verleden die worden geïntegreerd tot 1 nieuw plan voor de periode van 10 jaar. Uitgangspunt is het in stand houden van de waardevolle historische structuur van dorpen en het bevorderen van een zo hoog mogelijke ruimtelijke kwaliteit. Wat deze ruimtelijke kwaliteit is, is in een apart hoofdstuk ondergebracht. De Ecologische Hoofdstructuur, Natura 2000 en de Nota Belvédère worden ook behandeld. Het voorontwerp heeft al ter inzage gelegen. Daarna is er in april 2009 nog een inloopbijeenkomst geweest.

Dit bestemmingsplan is inmiddels definitief vastgesteld en is daarmede leidend voor het ruimtelijk beleid.

 
    sitemap
naar boven